Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.prezvieratka.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.prezvieratka.sk je:

ZVIERATKÁ MM, s. r. o.

Farská 82/1,

019 01 ILAVA,

IČO: 46162305

DIČ: 2023249415

IČO DPH: SK2023249415.

Firma je zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Trenčín vložka číslo 24408/R zoznam výpisov č.:3721/11.

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 TRENČÍN 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Následne po zaevidovaní a preverení reálneho termínu dodania bude kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom či súhlasí s termínom dodania a zároveň ešte raz potvrdí objednávku.

3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.

2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

3.Dodanie tovaru v termíne, maximálne do 14 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom najkratšom

Nezodpovedáme za:

3. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kuriérom.

4. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

5. Za poškodenie zásielky zavinené poštou a kuriérom.

6. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

7. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3.Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach chovateľských potrieb - www.prezvieratka.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

 

5. Stornovanie objednávky a storno poplatky


Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: info@prezvieratka.sk. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

6. Zlúčenie objednávky

Je možné zlúčiť objednávky po dohode so zákazníkom, až do doby kým nie je objednávka odoslaná.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa §9 odseku 1 Zákon č. 102/2014 Z. z.,rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru (do 7 dní).

 

8. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • · sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  • · sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • · sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • · sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci vybaví reklamáciu podľa §18 ods.4 zákona č.250/2007 Z.z.  a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie..

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Riešenie sporov a alternatívne riešenie sporov ( ARS )

Pokiaľ nie ste ako spotrebiteľ spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia (ARS) svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o ARS. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim ZVIERATKÁ MM, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia prípadne iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.
Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na internetových stránkach:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@prezvieratka.sk

9. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.prezvieratka.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka - Pri nákupe tovaru, peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

Bankový prevod – Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru, s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet č. ú.:SK93 0200 0000 0028 8097 3351.vedený vo VÚB, a. s. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. V prípade, že predfaktúra nebude uhradená do 7 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť.

 

10. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je skladom, Vám pri zaslaní kuriérom alebo poštou expedujeme do 5 dní od potvrdenia objednávky na adresu v SR. Tovar je skladom znamená že tovar je na sklade u nášho externého dodávateľa a nie je vypredaný. Neznamená to, že tovar je hneď k odberu. V prípade, ak tovar nie je skladom, pri každom máme určenú dostupnosť produktu. V prípade, ak platíte tovar vopred, začína doba plynúť odo dňa prijatia finančných prostriedkov na náš účet.

Internetový obchod www.prezvieratka.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenkej pošty. Dodacia doba - , balík 2. triedy - D+3 (dodanie najneskôr tretí pracovný deň po dni podania. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky.

Kuriér UPS - doručenie zásielky do 1 pracovného dňa, od dňa expedície zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

 

11. Dodacie náklady

V súlade s čl. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

1. Slovenská pošta (do 10 kg tovaru) ak to bude viac tovar automaticky pošleme kuriérskou službou UPS

a. dobierka: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku pri objednávke s cenou tovaru do 50,-€ je             5,-€
Pri objednávke s cenou tovaru nad 50,- € dodanie neúčtujeme.

b. bankový prevod: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku pri objednávke s cenou tovaru do 50,-€ je             4,-€
Pri objednávke s cenou tovaru nad 50,- € dodanie neúčtujeme.

2. Kuriér UPS v rámci SR (do 20 kg tovaru)

a. dobierka: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom kuriéra na dobierku do 50,-€ je    4,-€ a váhy 20 kg tovaru.
Pri objednávke s cenou tovaru nad 50,- € dodanie neúčtujeme.

b. bankový prevod: Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom kuriéra do 50,-€ je 3,-€ a váhy 20 kg tovaru.
Pri objednávke s cenou tovaru nad 50,- € dodanie neúčtujeme.

V prípade váhy tovaru nad 20 kg bude stanovená individuálna cena dopravy, o ktorej budeme vopred informovať zákazníka.

   
   
   

Uvedené ceny sú konečné.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme kontaktovať.

Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 

12. Ochrana osobných údajov


Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov
Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia osobných údajov:účtovnícka spoločnosť, Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť INTIME.
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky
1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – podľa zákona uvedeného v právnom základe

 

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj podmienkami reklamácie pred tým ako vyplnil objednávkový formulár a zároveň potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.